Domstolene trenger å bli styrket

av Kirsten Bleskestad, leder av Dommerforeningen

Foto: Thomas Haugersveen

Det er viktig at den tredje statsmakt fungerer godt, og hensynet til rettsstaten må vektlegges når statsbudsjettet skal vedtas. Det gjenspeiles dessverre ikke i budsjettforslaget som kom i dag.

Dagens budsjettforslag innebærer kutt i domstolenes budsjett beregnet til ca. 120 millioner kroner, ifølge Domstoladministrasjonens beregninger. Kutt som foreslått vil ha betydning for den dømmende virksomheten og saksavviklingen i domstolene. Dersom domstolene skal kunne avsi dommer med høy kvalitet innen rimelig tid, er det helt sentralt at grunnfinansieringen ikke reduseres slik Regjeringen legger opp til i dette forslaget til statsbudsjett. Da svekkes rettssikkerheten.

Saksbehandlingstiden er i dag historisk god, men den gode utviklingen er helt avhengig av at ledige dommerstillinger ikke blir ubesatt, at investeringer til utstyr i rettssalene skjer som planlagt og at fornying av en rekke domstollokaler ikke settes på vent.

Domstolene er inne i en tid med omstilling. Antall rettskretser i første instans er redusert fra 60 til 23. Et forslag om å gå tilbake til strukturen fra før 2021 har vært på høring. Dommerforeningen mener det haster med å få en avklaring. Slik avklaring vil også ha stor betydning for domstolenes behov i kommende periode.