«Kall meg jurist!»

av Johannes Ørn Thorsteinsson, Leder, Juristforbundet - Student

I noen yrker er det klart at søkeren på en stilling, eller utøveren av et yrke, må ha juridisk kompetanse. Dette gjelder eksempelvis for advokat- og advokatfullmektiger og dommere. For en vanlig innbygger er det nok heller ikke noe tvil om hva en jurist er. Dette vil bli enda tydeligere når den foreslåtte lovendringen om lovbeskyttelse av juristtittelen forhåpentligvis blir vedtatt i løpet av 2022. Lovbeskyttelse av juristtittelen har vært en viktig sak for Juristforbundet i mange år, og det er gledelig at dette endelig ser ut til å bli gjennomført.

I yrker som advokat og dommer er den juridiske kompetansen åpenbar for alle. Det er derimot ikke bare i møte med domstolene eller når man oppsøker juridisk hjelp at man møter juridiske vurderinger i samfunnet i dag. Samfunnet blir mer og mer rettsliggjort, og særlig i forvaltningen er dette tydelig. Dette gjelder hvis du skal ha ytelser fra NAV, byggetillatelse eller trenger helsehjelp. Når vedtak skal fattes om rettigheter eller plikter for den enkelte borger, vet man ikke om dette er vedtatt av en jurist eller ikke. Grunnen til det er at mange jurister i dag ansettes med tittelen «konsulent» eller «rådgiver». Dette er uheldig.

Lederen for Juristforbundet-Stat, Sverre Bromander, gikk i forrige uke ut på vegne av Jurisforbundet og krevde at staten mer aktivt tar i bruk tittelen jurist når stillinger skal beskrives. Jeg er helt enig i at dette er en problematikk som må belyses. I Norge har innbyggerne høy tillit til staten. En sentral del av denne tilliten baserer seg på en visshet om at staten ikke vil utsette den enkelte for noe vondt uten grunnlag for det. En saksbehandling hvor det er tydelig at personen som fatter vedtaket har den tilstrekkelige juridiske kompetansen underbygger denne tilliten. Et vedtak hvor man er usikker på kompetansen til den som har fattet vedtaket, underbygger ikke tillit til forvaltningen.

En mer aktiv bruk av juristtittelen vil også være med på å synliggjøre hvor det er hull i den juridiske kompetansen hos offentlig myndighet. Et eksempel er at mange kommuner i dag ikke har ansatt en jurist, et faktum jeg tror mange ikke vet om. I et slikt perspektiv er også bruken av «konsulent» og «rådgiver» som stillingstitler med på å skjule manglende kompetanse i forvaltningen.

Jeg vil oppfordre alle til å være oppmerksom på denne problematikken. Jobber du som jurist, så skal din stillingstittel også være jurist.