Statsbudsjetthøring i Justiskomiteen

Publisert 27.10.2022

Leder av Dommerforeningen, Kirsten Bleskestad og leder av Politijuristene, Are Skjold-Frykholm (Foto: Thomas Haugersveen)

Torsdag 27. oktober deltok Juristforbundet på høring i Stortinget, i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Her kan du lese hva Dommerforeningen og Politijuristene vektla i sine høringssvar til Justiskomiteen.

Dommerforeningen, ved leder Kirsten Bleskestad

De siste dagers hendelser har satt rettsstaten og rettssikkerhet på dagsorden. Domstolene er helt sentrale i dette bildet. Da er det paradoksalt at Regjeringen legger opp til kutt i domstolenes budsjetter for det kommende året. Skal vi kunne møte morgendagens utfordringer trengs det økte bevilgninger, ikke reduserte. Stortinget bør se på rettsstaten som et satsingsområde.

Ifølge Domstoladministrasjonen (DA) vil kuttene som foreslås bety en underdekning i budsjettet for 2023 i størrelsesorden 120 millioner sammenlignet med inneværende år. Det merkes allerede nå. Det er innført midlertidig ansettelsesstopp i domstolene, og inngåelse av nye husleiekontrakter er stanset for rettssteder i hele landet. Dette skjer i en situasjon der vi i mange domstoler har svært uhensiktsmessige rettslokaler; blant annet er brakker tatt i bruk til rettssaler! 

Også i budsjettarbeidet er det viktig at domstolene forblir uavhengige. Forslaget fra Regjeringen om et eget budsjett for DA er et spørsmål av prinsipiell karakter som bør behandles særskilt av Stortinget i forbindelse med oppfølgningen av Domstolkommisjonens rapport nr. II.

En reduksjon på 18 millioner kroner til dommerfullmektigstillinger kommer også overraskende. Det tilsvarer 25 stillinger. Også dette forslaget innebærer et brudd på domstolenes budsjettmessige handlefrihet.

Politijuristene, ved leder Are Skjold-Frykholm

Nyhetsbildet den siste uken er preget av justismord og at politiet har sendt folk i fengsel for å sone bøter uten tilstrekkelig rettslig grunnlag. Det er langt på vei påtalemyndighetens oppgave å avverge slike hendelser. At påtalemyndigheten tilsynelatende ikke har vært i stand til å forhindre dette er svært urovekkende. Politijuristene vil derfor kreve at politisk ledelse tar ansvar og beslutter en full gjennomgang av påtalemyndighetens organisering, nettopp med sikte på å sikre at uskyldige skal få slippe å sitte i fengsel store deler av livet, at rusmisbrukere ikke skal utsettes for ulovlig tvangsmidler og at vedtaket er riktig når noen skal sendes i fengsel.

I tillegg vil Politijuristene berømme regjeringen for sitt budsjettforslag der påtalemyndigheten i politiet er gitt en egen budsjettpost. Vi har i alt for mange år sett at penger bevilget av stortinget for å styrke påtalemyndigheten i politiet ikke har kommet frem til påtalemyndigheten. Egen budsjettpost derfor et helt nødvendig tiltak for å sikre at den politiske føringer faktisk blir fulgt og at politiet ikke lenger kan sultefore sin egen kontrollør med de alvorlige konsekvenser det kan få for rettssikkerheten i samfunnet

Se høringen direkte

Høringen i Justiskommiteen kan følges direkte via Stortings nett-TV. Politijuristene er først ut kl. 09.22, etterfulgt av Dommerforeningen kl. 12.01, og Juristforbundets president, Håvard Holm, kl. 12.17.