Flere medlemmer og studieplasser

Publisert 16.11.2022 av Johannes Ørn Thorsteinsson, leder, Juristforbundet – Student

Foto: Juristforbundet/Sturlason

La meg begynne med å gjøre dere oppmerksomme på at alle vervene i Juristforbundet – Student er på valg 17.11.22. Dere finner mer informasjon om valgene i Tromsø, Bergen og Oslo her. Juristforbundet – Student er avhengig av at studenter over hele landet er villige til å ta på seg oppgaven med å representere studentmassen. Jeg håper at flere er villige til å stille til valg slik at vi får på plass engasjerte tillitsvalgte det kommende året.

Større fokus på studentene

Juristforbundet har akkurat hatt landsmøte. Der fikk vi gjennomslag for saker som vil være viktige for studentene fremover. Jeg nevner blant annet Prosjekt 5000, et initiativ som har som mål å doble antall medlemmer i studentseksjonen. Dere vil i løpet av de neste semestrene oppleve at forbundet har sterkere fokus på studenter, da særlig i form av synlighet på studiestedene. Dette er noe jeg har arbeidet lenge for, og jeg har veldig tro på at en styrket deltagelse fra studentmassen inn i forbundet er noe som vil gjøre Juristforbundet som helhet sterkere på sikt.

Ønsker svar fra myndighetene

Jeg ønsker også å si noen ord om debatten som har vært rundt opprettelsen av flere mastertilbud i rettsvitenskap. Som forventet har det vært debatt rundt temaet, og det er jeg glad for. For Juristforbundet – Student har det vært viktig å fokusere på at det er noen helt grunnleggende spørsmål rundt prosessen som ikke er besvart, eksempelvis finansiering av studieplasser og avklaring rundt behovet for flere jurister i fremtiden. Dette er spørsmål vi vil fortsette å ønske svar på fra myndighetene.

Flere jurister – bedre rettssikkerhet?

Jeg registrerer at et argument som går igjen til fordel for opprettelse av nye masterstudier er de åpenbare manglene i tilgangen på rettshjelp og mangel på jurister i norske kommuner. Jeg tror alle er enige om at eksempelvis tilgangen på rettshjelp er for dårlig. Jeg er derimot ikke like sikker på at det er noen automatisk sammenheng mellom å utdanne flere jurister og at tilgangen til rettshjelp blir bedre. For kommunenes del så virker det som at problemet ligger i at kommunene ikke selv ser behovet for juridisk kompetanse. Juristene, som finnes der ute, blir rett og slett ikke ansatt.

De positive sidene må også løftes frem

Det at vi stiller spørsmål, skal naturligvis ikke tolkes som at jeg kun mener det er negativt at nye studieplasser tilby master. Det er positive elementer, som økt konkurranse. Jeg har vært tydelig på at dette er noe de etablerte studiestedene vil ha godt av. Det er også godt mulig at nye masterstudier vil avhjelpe noe av problematikken som har blitt løftet frem, da særlig tilgangen til rettshjelp for folk flest.