Møtte statssekretæren: Svært positivt møte

Publisert 15.09.2022

F.v Håvard Holm, John-Erik Vika, Katrine Bratteberg

– Kommune-Norge trenger flere jurister. Det gir økt rettssikkerhet, sparer samfunnet for senere rettslige prosesser og er et viktig distriktspolitisk virkemiddel, poengterte presidenten i Juristforbundet, Håvard Holm da han og visepresident Katrine Bratteberg møtte statssekretær i Justis-og beredsskapsdepartementet, John-Erik Vika (SP) denne uken.

Presidenten i Juristforbundet, Håvard Holm hadde smørbrødlisten over hovedsaker klar overfor politisk ledelse og fagavdelingen i Justis-og beredskapsdepartementet.  Juristforbundets arbeid med å sikre tilstrekkelig juristbemanning i stat og kommune og å sikre holdbare rammevilkår for advokater som yter rettshjelp, satte tonen for møtet.

– Politisk ledelse var lyttende da Juristforbundet understrekte at tilstrekkelig ansatte jurister er viktig for å sikre rettssikkerhet lokalt og også kan virke ressursbesparende. Når det gjelder ny rettshjelpslov har vi store forventninger, uttaler Holm i en kommentar etter møtet.

Han påpekte under diskusjonen om juristbemanning lokalt, at effekten av Stortingets vedtak om ny lov om voldsoffererstatning på grunn av endret oppgaveportefølje, kan bli at fagmiljøet ved Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) i Vardø forvitrer. Holm oppfattet at statssekretæren tok signalene på alvor.

– Dette er en prosess vi kommer til å følge nøye, ikke minst siden Stortinget klart har forutsatt at KFV må til deles juridiske oppgaver som står i stil til det de har i dag, understreker Holm.  

Presidenten stilte seg videre helt bak Politijuristenes krav om å utrede et skille mellom politi og påtale under møtet.

– Det bør helt klart skje en fornyet vurdering av å skille politi og påtale. Jeg oppfatter at politisk ledelse etter dagens møte i alle fall ikke er totalt avvisende til å utrede spørsmålet, sier Holm.

Presidentskapet rakk også å utfordre departementet på fremdriften knyttet til oppfølging av domstolskommisjonens andre delrapport og initierte videre dialog med departementet om ikrafttredelse av ny Advokatlov.

– For Juristforbundet er det viktig å være en god samtalepartner som gir gode faglige innspill. Alt i alt oppfatter jeg dialogen med departementet som svært god, også på disse områdene, avslutter Holm.