Revidert budsjett: – Kommunene må følge opp kompetansebehovet

av Benedicte Gram-Knutsen, leder av Juristforbundet – Kommune

Benedicte Gram-Knutsen, leder av Juristforbundet – Kommune. Foto: Thomas Haugersveen

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke kommuneøkonomien med opptil 2,3 milliarder kroner. Det støtter Juristforbundet – Kommune. Men skal innbyggerne få bedre rettssikkerhet og kvalitet på tjenestetilbudet, må kommunene bruke disse midlene til å styrke den interne kompetansen

Regjeringen hevder å være opptatt av at folk i bygd og by skal ha et godt tjenestetilbud der de bor. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett styrkes derfor kommuneøkonomien på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner.

Mangler juridisk kompetanse

Juristforbundet – Kommune ønsker en styrking av kommuneøkonomien velkommen. Vi håper dette fører til at kommunene ser behovet for relevant intern kompetanse. For skal kommunene kunne gi innbyggerne gode tjenester innenfor viktige lovpålagte områder som skole, oppvekst, helse og omsorg, og ikke minst barnevern, fordrer det at kommunen har jurister i sin forvaltning.

I Juristforbundets kommuneundersøkelse (Rambøll 2020) fremgår det at 45 prosent av landets kommuner ikke har jurister ansatt. Av kommuner som faktisk har ansatte jurister, har bare 4 prosent prioritert skole og oppvekst. Barnevern er heller ikke et fagfelt kommunene har funnet viktig nok til å få sikret lovmessig virksomhet. Kun 6 prosent av landets kommuner har sett behovet for juridisk kompetanse innen dette fagfeltet.

Bedre økonomi er ikke nok

Juristforbundet – Kommune støtter at regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett retter fokus mot kvaliteten i tjenesteapparatet til små og store kommuner. Vi vil likevel påpeke at en styrking av kommuneøkonomien ikke nødvendigvis betyr styrking av innbyggernes rettsikkerhet.

Det er dessverre slik at kvaliteten i tjenesteapparatet ikke automatisk blir bedre av større økonomiske rammer. Skal man sikre innbyggerne riktige og bedre tjenester, forutsetter dette en profesjonell kommune med riktig kompetanse i alle ledd av forvaltningen.

Hvem tolker lovverket og driver rettsanvendelse i en kommune uten jurister? Hvordan kan innbyggerne ha tillit til at kommunen følger loven og at deres rettsikkerhet ivaretas, hvis det ikke finnes juridisk kompetanse i kommunen der de bor?

Juristforbundet - Kommune oppfordrer landets mange kommuner å investere i økt juridisk kompetanse. En styrket og profesjonell forvaltning er en viktig faktor for å øke kvalitet i de lovpålagte tjenestene.