Humanitært samarbeid

Juristforbundet samarbeider med ideelle organisasjoner som arbeider for rettshjelp og rettssikkerhet. Forbundet bidrar med økonomisk støtte, samarbeider om rettssikkerhetspolitiske spørsmål og utveksler informasjon med organisasjonene som hovedstyret har valgt. Dessuten kartlegges det behov for styrking av rettssikkerhet for befolkningen i eget land.

Juristforbundets landsmøte 2018 vedtok at den årlige summen som settes av til humanitært engasjement, skal være på inntil 1 prosent av samlede kontingentinntekter. Kriteriene for humanitært engasjement (nedenfor) ble endret av det samme landsmøtet.

Vold mot kvinner i Guatemala

I 2020 vil rettssikkerhet og beskyttelse mot vold og overgrep for kvinner i Guatemala fortsatt være et satsningsområde for Juristforbundet. Hovedstyret har vedtatt å samarbeide med Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) om et nytt treårig prosjekt i det latinamerikanske landet. Det er satt av kr 180 000 årlig til dette formålet i perioden 2020-2022.

Prosjektet skal gi rettshjelp til kvinner og jenter som har vært utsatt for seksualisert vold og drive politisk påvirkning for større rettssikkerhet og trygghet for denne gruppen. Prosjektet finansieres av Norad, men Fokus mangler egenandelen på 10 prosent som er forutsetningen for resten av finansieringen. Denne dekkes nå av Juristforbundet.

Tilgangen til rettshjelp i Norge

Juristforbundet har gjennom flere år hatt likhet for loven og tilgang til rettshjelp for alle øverst på agendaen. Nå har forbundet tatt grep for å finne ut hvor skoen trykker, hva som skal til for at loven faktisk skal bli lik for alle. I september 2020 lanserer forbundet en rapport som skal utrede og analysere:

Hvilke formelle og reelle muligheter finnes i det norske rettssystemet for å få en rettslig avklaring på et juridisk problem, og hvor utbredt er den formelle og reelle tilgangen på rettshjelp i forbindelse med slik avklaring?

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Juristforbundet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi/Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Juristforbundet bruker en betydelig andel av midlene for humanitært engasjement for å lønne en vitenskapelig assistent som fører rapporten i pennen.

Retningslinjer for humanitært engasjement i Juristforbundet

1. Juristforbundet skal engasjere seg humanitært i form av et avtalt samarbeid med én eller
flere organisasjoner. Hovedstyret velger samarbeidspartner(e).

2. Samarbeidspartner(e) skal velges blant organisasjoner som driver et humanitært arbeid.
Arbeid for rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper skal prioriteres. Organisasjonene kan drive
sitt arbeid så vel innenlands som internasjonalt.

3. Valget av samarbeidspartnere bør signalisere forbundets omforente og overordnede politiske
prinsipper – som rettssikkerhet, rettsstatlige prinsipper, rett til rettshjelp o.l.

4. Det humanitære engasjementet bør synliggjøre Juristforbundet og medlemmenes
samfunnsengasjement og ønske om å gjøre rettssikkerhet og rettshjelp tilgjengelig for alle.

5. Juristforbundet bidrar til samarbeidet med økonomiske ressurser og/eller rådgivning og
informasjon. Organisasjonen(e) bidrar med ulike informasjons- og opplæringstiltak rettet mot
forbundets medlemmer. Samarbeidet skal også, når dette er naturlig, lede til felles
medieutspill om sammenfallende synspunkter på aktuelle politiske og humanitære saker.

6. Juristforbundet kan gjerne øremerke sin bistand til bestemte prosjekter, mottaksland eller
arbeidsområder hos den valgte organisasjonen.

7. Humanitær støtte fra Juristforbundet tildeles etter søknad. Forbundets humanitære
engasjement med støtteordning utlyses hvert år i løpet av første kvartal. Sekretariatet
fremlegger full søkerliste og innstilling til valgte samarbeidspartnere for hovedstyret i løpet av
andre kvartal.

8. Juristforbundets landsmøte vedtar et årlig beløp for humanitært engasjement på forbundets
budsjett. Beløpet skal utgjøre 0,5 % av Juristforbundets samlede kontingentinntekter.

9. Samarbeidet avtales etter hovedstyrets vedtak.

10. Mottaksorganisasjonen forventes å legge frem en årlig kortfattet rapport til hovedstyret for
det arbeidet Juristforbundet har støttet.

11. Hovedstyret velger en kontakt- og talsperson for samarbeidet blant styremedlemmene.
Generalsekretæren velger en medarbeider i sekretariatet for administrativ oppfølging.

12. Juristforbundet åpner ikke for annen humanitær/veldedig bistand uten vedtak på landsmøtet.